Ochrana proti kopírování textu, grafiky, obrázků

Ochrana proti kopírování textu, grafiky, obrázků

Krádeže dat z webových stránek jsou častým jevem, kterému se ale jen těžko brání. S rozvojem e-commerce je tento problém ještě patrnější. Tržby v prostředí internetu se pohybují v řádech miliard. A je proto pochopitelné, že firmy i jednotlivci chtějí obsah svých webů chránit.

Obrázky i texty nelze libovolně stahovat a používat

Na internetu se lze často setkat se zcela nepravdivým názorem, že co je dostupné ke stažení na internetu, je zdarma k dispozici. Velké množství internetových podnikatelů i dalších provozovatelů webových stránek tento názor bohužel přejímá, a i nevědomky se tedy dopouští porušení majetkových i jiných práv oprávněného vlastníka. Pak jsou samozřejmě další, kteří si protiprávnost svého počínání uvědomují, a dopouští se tohoto jednání úmyslně.

V konečném důsledku ovšem nezáleží na tom, zda si je ten, kdo chráněný obsah bez svolení použije, vědom protiprávnosti tohoto jednání nebo ne (uplatní se princip „neznalost zákona neomlouvá“). Podstatné je, že nejen fotografie, ale i texty a jiná grafika přítomné na webové stránce, a webová stránka jako celek, spadají do definice autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.

Provozovatelům e-shopu doporučujeme článek: Zveřejňujete v e-shopu fotografie? Pozor na licence!

Autorské dílo a jeho povaha

Autorské dílo je takové dílo, které jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě, a to včetně elektronické podoby. Jen autor má právo dílo užít, nepostoupí-li toto své právo třetí osobě (lze tak učinit např. licenční smlouvou); za užití se dle autorského zákona (§ 12) považuje mimo jiné i rozmnožování a rozšiřování díla. Do této definice zapadá jakýkoliv text, grafika nebo obrázky, které provozovatel e-shopu nechal vyhotovit, aby podpořil prodeje svého produktu.

Naopak za užití díla se dle autorského zákona nepovažuje užití autorského díla pro osobní potřebu, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, pokud autorský zákon neurčí jinak.

Jinými slovy: obrázky i texty je možné zkopírovat, pokud si je chcete později přečíst nebo prohlédnout, je ale zakázáno jejich další šíření a zveřejňování, bez ohledu na to, zda je úplatné či bezplatné.

Každý textový popisek, který je pro webovou stránku vytvořen, je autorským dílem. Stejně tak za každou produktovou fotografií je tvůrčí činnost fotografa a za každou grafikou je tvůrčí činnost grafika. Vždy se však musí posoudit „tvůrčí činnost autora“; pokud někdo pod vyobrazení fotoaparátu napíše popisek „Fotoaparát“, o autorské dílo se pochopitelně nejedná. Pokud by se však jednalo o článek popisující vlastnosti, výhody a nevýhody daného fotoaparátu, spadá takový článek pod autorskoprávní ochranu.

Ochrana práv autora

Jak je zřetelné z předchozích řádků, každá fotografie na webové stránce má svého vlastníka a podléhá autorskému právu. Lze se ale proti neoprávněnému použití účinně bránit?

Rozhodně ano. Nároky vyplývající z porušení autorských práv jsou uvedeny v § 40 autorského zákona. Autor může (i soudní cestou) po neoprávněném uživateli díla požadovat především odstranění následků (např. ve formě stažení fotografie z webových stránek), a v odůvodněných případech i přiměřené zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu, a to v podobě omluvy nebo finančního zadostiučinění. Zadostiučinění v penězích se uplatní zejména v případech opakovaného vědomého porušování autorských práv stejnou osobou, případně porušování autorských práv ve větším rozsahu.

Tím ale odpovědnost neoprávněného uživatele nekončí. Autor, který u soudu uspěl a bylo mu přiznáno výše uvedené, má stále právo na náhradu škody a ušlého zisku a na vydání bezdůvodného obohacení, které může vůči neoprávněnému uživateli uplatnit. Bezdůvodného obohacení, které může být požadováno, odpovídá dvojnásobku obvyklé ceny za licenci k neoprávněně užitému dílu.

Použití neoprávněně zkopírovaných textů, fotografií či grafiky na webových stránkách tedy může neoprávněnému uživateli způsobit velké problémy a značně se prodražit.

Oprávněné použití cizího autorského díla

Není ale pravdou, že by použití cizího autorského díla bylo naprosto nemožné a zakázané. Chcete-li použít cizí fotografii, text, grafiku nebo cokoliv, co by spadalo do široké definice díla podle autorského zákona, lze o to autora jednoduše požádat. Autor může s dalším použitím svého díla souhlasit a uvolnit vám tak cestu k použití jeho díla.

Pokud nebude získán autorův souhlas, je možné, jak již bylo zmíněno výše, používat dílo výlučně pro osobní potřebu nebo na základě některé z tzv. zákonných licencí, jejichž rozsah je však značně omezený.

Nejen autorské právo chrání oprávněného uživatele díla

Dílo ovšem nemusí podléhat pouze autorskoprávní ochraně; může být chráněno i na základě § 2976 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, jako ochrana proti nekalé soutěži. A tato ochrana má svůj smysl především v e-commerce.

Nekalosoutěžní jednání musí naplňovat následující tři znaky:

  • jde o jednání v rámci hospodářské soutěže (např. neoprávněný uživatel je provozovatelem e-shopu, na který zkopíruje texty a grafiku jiného e-shopu), které je
  • v rozporu s dobrými mravy soutěže (to porušování autorského zákona dozajista je), a
  • je způsobilé přivodit újmu spotřebitelům nebo jiným soutěžitelům.

Neoprávněný uživatel takových článků nebo fotografií, které vystaví na svém e-shopu, bude zcela jistě porušovat dobré mravy v hospodářském styku a fakt, že nebude muset databázi obsahu vlastních webových stránek vybudovat sám, znevýhodňuje konkurenci, od níž tuto databázi okopíruje.

V rámci ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání může být na neoprávněném uživateli požadováno, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále je po něm možno požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

Při uplatňování jakéhokoliv z výše uvedených nároků nese povinnost tvrzení i dokazování oprávněný vlastník autorského díla. Ten tedy musí prokázat svá práva k dílu, což je možné například fotografiemi a grafikou v originálním rozlišení. Pokud je požadována náhrada škody nebo jiný finanční nárok, musí být i tento nárok náležitě zdůvodněn a prokázán.